วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บทที่ 9 การเขียนภาพตัด

วัตถุในงานวิศวกรรมโดยส่วนใหญ่นั้นจะมีความซับซ้อนอยู่ภายในค่อนข้างมาก ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องยนต์ของรถยนต์ ซึ่งภายในนั้นจะประกอบไปด้วยช่องสำหรับกระบอกลูกสูบ หรือโพรงสำหรับน้ำหล่อเย็น เป็นต้น ช่องหรือโพรงภายในเหล่านี้ทำให้การเขียนภาพออโธกราฟิกของเครื่องยนต์ประกอบไปด้วยเส้นประเป็นจำนวนมากซ้อนทับกัน การทำความเข้าใจกับภาพที่ประกอบไปด้วยเส้นประจำนวนมากเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการนำเสนอภาพออโธกราฟิกของวัตถุที่มีเส้นประมาก ๆ จึงนิยมใช้เทคนิคการแสดงภาพตัดของวัตถุเข้ามาช่วย ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้ภาพออโธกราฟิกที่ได้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องหรือโพรงที่มีอยู่ภายในวัตถุโดยไม่ต้องเขียนเส้นประอีก ด้วยสาเหตุนี้เองทำให้การอ่านภาพออโธกราฟิกหรือการทำความเข้าใจกับโครงสร้างภายในของวัตถุนั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้น
ด้วย ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 9.1
รูปที่ 9.1 แสดงตัวอย่างของภาพที่ใช้และไม่ได้ใช้เทคนิคการแสดงภาพตัด

หัวข้อถัดไปในบทนี้ที่จะกล่าวถึงจะเป็นภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรม จากนั้นจะเป็นหัวข้อที่
เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างภาพตัดของวัตถุซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเทคนิค ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ
เหล่านี้จะช่วยทำให้การเขียนภาพออโธกราฟิกทำได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย

9.1 ภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรม
ดังที่ได้เคยกล่าวไปแล้วว่างานเขียนแบบวิศวกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของวัตถุ โดยแปลงข้อมูลเหล่านี้ที่จากเดิมเป็นข้อมูลในสามมิติลงมาบนสื่อสองมิติเช่นกระดาษ เป็นต้น การแปลงข้อมูลจากสามมิติมาเป็นสองมิตินั้น เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการฉายภาพแบบออโธกราฟิกเข้ามาช่วย แต่ในบางครั้งการฉายภาพออโธกราฟิกแบบธรรมดาก็ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลของวัตถุให้ผู้อ่านแบบเข้าใจได้ง่าย จึงจำเป็นที่ต้องนำเอาเทคนิคอื่น ๆ มาใช้เสริมเพื่อให้ภาพออโธกราฟิกที่เขียนขึ้นมานั้น สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้สัญนิยมที่ได้เรียนไปแล้วในบทที่ 8 รวมถึงเทคนิคการเขียนภาพตัดที่จะได้เรียนในบทนี้หรือหัวข้อที่จะได้กล่าวถึงในบทที่ 10 ซึ่งเกี่ยวกับสัญนิยมของการเขียนภาพตัด หัวข้อเหล่านี้ถือว่าเป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการเขียนภาพออโธกราฟิกเพื่อให้ภาพที่ได้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรมที่กล่าวมานี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้ดูความเกี่ยวเนื่องของหัวข้อในบทต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับการเขียนแบบวิศวกรรมดังแผนภูมิที่แสดงในรูปที่ 9.2

รูปที่ 9.2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อในบทต่าง ๆ กับการเขียนแบบวิศวกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น